- - - - - - ع ش ق - - - -

----------------------------------------------------
عشق مرحله ای از آگاهيست و تنها وقتی پديدار شود که همه ی ترس ها رخت بر بسته باشد .

تو نمی توانی عاشق ِيک شخص يا يک شيئ باشی ؛ تو فقط می توانی تجربه گر عشق باشی.

گرچه ممکن است به ظاهر موضوع عشق سبب آن به نظر آيد ؛ شخص يا شيئ شايد به عنوان

تسريع کننده به کار رود اما جايگاه آگاهی ای که شما به آن وارد می شويد يا آن در شما حلول می يابد؛

عشق است.

چنانکه ذهن امکان دخالت و انگيختن در اين جايگاه را داشته باشد ؛ بايد آنرا ترک کرد تا عشق ظاهر

شود زيرا که با ذهن تنها برروی افعال تاثير می گذاری و مغز را برنامه ريزی می کنی.

دمی که در جايگاه عشق راستين قرار گيری ؛ عشق ؛ خود را بوسيله ی لذت ؛ شعف و مهربانی

وسبکبالی بيان ميدارد و همانا راهيست برای ورود آگاهی و اشراق.

ضميمه ها و اضافات آفات عشقند و تورا از جايگاه حقيقی آن دور می سازند
  
نویسنده : m f ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢