--- فر ضيه درونی تنفس- - -- - - - - - فرضيه درونی تنفس - - - - - - - - - - - - - -
علم تنفس مانند بسياری تعاليم ديگر جنبه داخلی يا درونی اش رابخوبی جنبه برونی يا خارجی داراست .جنبه فيزيولوژی ممکن جنبهخارجی يا برونی موضوع ناميده شود.ومرحله ايکه ما هم اکنون ميخواهيم در نظز بگيريم جنبه داخلی ويا درونی خوانده ميشود.

پرانا نامی است که ما به وسيله آن يک اصل کلی جهانی را معرفی می کنيم اصلی کهد جوهر تمام جنبش ها. قدزتها.وانرژی هاست.چه در جاذبه الکتريسيته وانقلاب سيارات ظهور ميکند .و در تمام اشکال حيات از بالاترين تا پست ترين درجه.ممکن استآن را بنام جان يا نيرو و انرژی ناميده و که درساير اشکال اصلی که در يک راه معين عمل ميکند وموجب فعاليتی ميشود که بازندگی عجين است اين اصل بزرگ در تمام اشکال ماده وجود دارد هر چند که آن ماده نيست.ان در هوا هست اما نه خود هوا است و نه در اجزاء شميايی هوا حيوانات و نباتات آنرا همراه هوا تنفس میکنند اگر هوا خامل آن نباشد موجودات میمیرند هر چندکه از هوا پر باشند. پرنا در طول سیستم عصبی بدن همواره اکسیژن می شود .

پرانا در هوای جو وجود دارد ونیز جاییکه هوا نمی تواند بزسد پرانا نفوز می کند اکسیژن هوا رل مهمی در حفظ خیات حیوانی بازی میکند و کربن نیز همان نقش مهم را در زندگی نبات بر عهده دارد. پرنا نقش مجزای خود را در تجلی خبات جدا از اعمال فيزيولوژيکی بازی ميکند.

------------------------------------------پرانا اشتباه تایپ شده --------

سینا جان بخاطر مشکل اینترنت عکس نمیتوانم بگذارم برای همین خواستم کسی همکاری کند تا عکس ها را برای او میل کنم تا او در بلاگ بگذارد
-------------------------


------------------------------------------------
با تشکر از rds بابت تایپ مقاله

------------------------------------   
نویسنده : m f ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢