--پرانا ---- ۲


خب باز اومدم

پراناياما تمرينات کنترل تنفس است برای دريافت و ذخيره سازی پرانا ،اين تمرينات جزو اصول و پايه های مکتب يوگ و يکی از ارکان هشتگانه آشتانگا يوگا بشمار ميرود و در واقع ارکان هفتگانه ديگر بدون اجرای روشهای پراناياما چندان مفيد نخواهد بود /... حالا ۸ ارکان :

۱- ياما ( امساک و پرهيز )
۲- نياما ( اجرای واجبات )
۳- آسانا ( وضعيت های هاتا يوگا )
۴- پراناياما ( تکنيک های تنفسی جذب پرانا)
۵- پراتی آهارا ( انصراف حواس )
۶- دهارانا ( تمرکز )
۷- دهيانا ( تعمق )
۸- سامادی ( پيوستن به ذات )

در اين مراحل هشتگانه غير از ياما و نياما بقيه همه مستقيماْ با تنفس در ارتباط مستقيم هستند و بدون اجرای تکنيک های تنفسی کارايی آنها نزول می کند ..

بعد تمام اين حرفها ميريم سراغ تکنيک های تنفيس اميدوارم موفق باشيد.......  
نویسنده : m f ; ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢